Tallers per NENS i JOVES. ESTIU 2015

En la següent taula poden veure els tallers que oferim per aquest ESTIU 2015, especialment pensats per nens i joves.

Si vol més informació o vol apuntar-se, pot contactar amb nosaltres AQUÍ.

 

 TALLERS GRUP 1: PETITS, DE  5 A 8 ANYS

 

TALLER: MILLORANT I ESTIMANT LA LECTURA  (5-8 ANYS)

Aquest taller està adreçat a  nens i nenes que estiguin iniciant-se en la lecto-escriptura  i necessiten reforçar o millorar aquesta habilitat.   Les activitats d’aquest taller estan pensades perquè els nens i nenes descobreixin, d'una forma participativa, el gust i la importància per la lectura. Els objectius d'aquest taller són:

 • Reforçar i/o millorar la competència lectora.
 • Treballar la motivació i el gust per la lectura.
 • Incrementar el vocabulari del infant.
 • Millorar l'expressió oral i l'habilitat per a expressar-se en públic.
 • Millorar la participació activa.

Els continguts que es treballaran en els diferents tallers són:

 • Estratègies en lectura silenciosa i lectura en veu alta.
 • Lectura en veu alta tot i ensenyant als infants a ajustar el to de veu, el ritme, la velocitat lectora i l’entonació.
 • Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura.
 • Participació activa i interactiva del petit grup, respectant les normes de comunicació oral: respectar el torn de paraula, les opinions dels companys, la seva destresa en la lectura...
 • Lectura literària (dramatització de contes, poemes i altres textos que es treballaran al llarg del taller).
 • Anàlisi crític i síntesi de les lectures proposades.

 

TALLER D'INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL  (5-8 ANYS)

Aquest taller està adreçat als infants que vulguin treballar i millorar les seves competències en intel·ligència emocional. Descobrirem i definirem,  d’una forma engrescadora, allò que sentim, allò que senten els demés, i com manejar els nostres sentiments. 

Els objectius d’aquest tallers són:

 • Reconèixer i identificar les emocions bàsiques com l'amor, l'alegria, la por, l'enuig i la tristesa.
 • Reconèixer i respectar les emocions de l'altre.
 • Identificar el seu estat anímic i responsabilitzar-se d'ell.
 • Aprendre a expressar les emocions d’una forma tolerant i respectuosa, segons el context o la situació.

 Els continguts d’aquest taller són:

 • Estratègies per reconèixer les emocions.
 • Anàlisi crític dels comportaments davant una situació (narracions viscudes).
 • Treballant l'empatia i la diferència.
 • Gestió de les emocions en grup.

 

TALLER D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA  (5-8 ANYS)

Aquest taller està adreçat a totes aquells nens i nenes que vulguin exercitar i estimular el seu cervellet tot i treballant les habilitats bàsiques de l'aprenentatge d'una forma lúdica i divertida.

L'objectiu d'aquest taller és estimular les diferents funcions cognitives implicades en els aprenentatges (percepció,  atenció, memòria, llenguatge, orientació espacial i temporal) amb activitats variades i multi sensorials adequades a l'edat i el desenvolupament del infant. 

Els continguts que treballarem en aquest taller són:

 • Percepció i atenció: indagarem com perceben els nens i nenes de taller per tal d'establir estratègies adients que potenciïn l'atenció (selectiva, sostinguda i dividida).
 • Orientació i Percepció Espai-Temporal: es treballaran nocions com : dalt-baix, dreta-esquerra, dins-fora, davant-darrere; i conceptes temporals com: les hores, les estacions, el dia i la nit, el passat, present i futur.
 • Memòria: estratègies de memòria per a ajudar  a identificar i recordar la informació rellevant i rebutjar la no rellevant.    
 • Llenguatge: com a mitjà d'expressió i interacció que ens permet comunicar-nos i entendre el món.   

  

TALLERS GRUP 2: MITJANS, DE 9 A 12 ANYS

 

TALLER D'AUTOESTIMA (9- 12 ANYS)

Aquest taller està adreçat a infants que vulguin millorar la seva autoestima a partir de la construcció d'un autoconcepte positiu d’ells mateixos. 

Els objectius d’aquest taller són:

 • Augmentar l’autoestima.
 • Aprendre a valorar-se.
 • Conèixer les pròpies qualitats positives. 
 • Conèixer i saber treballar amb les pròpies qualitats negatives.
 • Treure el màxim de les qualitats que tenim.

 Els continguts d’aquest taller són:

 • La importància de l'autoconcepte en la construcció de l'autoestima.
 • Estratègies per saber treballar amb les pròpies qualitats (tant negatives com positives).
 • Anàlisi crític de nosaltres mateixos.
 • Treballar amb el petit grup en relació a les nostres qualitats.
 • Actitud positiva.
 • Aconseguir una actitud d’autoavaluació per aprendre dels nostres errors.

 

TALLER D'HABILITATS SOCIALS (9 -12 ANYS)

El taller d’habilitats socials està adreçat a nens i nenes que vulguin treballar i millorar les seves habilitats socials. Els objectius d’aquest taller són:

 • Millorar les competències socials.
 • Aprendre a utilitzar les habilitats socials segons el context.
 • Aprendre a ser empàtic.
 • Desenvolupar l’habilitat per a escoltar activament als companys.
 • Millorar l’habilitat d’expressió emocional i de resolució de conflictes.
 • Maneig del conflicte i estratègies de negociació.

  Els continguts d’aquest taller són:

 • Expressió i gestió dels sentiments.
 • Comunicació verbal i no verbal.
 • Col·laboració, negociació i resolució de conflictes.

 

TALLER D'INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL (9 - 12 ANYS).

Aquest taller està adreçat a nens i nenes que vulguin desenvolupar la capacitat de reconèixer els seus propis sentiments i els dels altres,  entendre'ls, controlar-los i modificar-los i adequar-los a situacions concretes.

Els objectius d'aquest taller són:

 • Desenvolupar/millorar la nostra intel·ligència intrapersonal (autoconsciència, control emocional i capacitat per auto motivar-nos i motivar als demés).
 • Desenvolupar/millorar la nostra intel·ligència interpersonal (ser més empàtics i més hàbils socialment).
 • Incrementar el nostre coeficient d'intel·ligència emocional.

 Continguts:

 • Les emocions i els sentiments: treballant l'alfabet emocional.
 • Habilitats per auto motivar-nos i dirigir la nostra energia vers una direcció i amb una finalitat concreta.
 • Com controlar els nostres impulsos i entendre les nostres emocions.
 • La empatia i la comprensió de les necessitats dels demés.
 • Estratègies de regulació del nostre humor.

 

TALLER D'AUTOCONTROL PER A NENS AMB TDAH (9- 12 ANYS).

Aquest taller està dirigit a aquells nens que vulguin adquirir estratègies d'autocontrol davant la simptomatologia d'impulsivitat, inflexibilitat i hiperactivitat pròpia del TDAH. Els objectius d'aquest taller són:

 • Adquirir estratègies per augmentar el propi autocontrol davant la impulsivitat que sent el nen hiperactiu.
 • Adquirir estratègies de maneig de conductes en diferents situacions.
 • Aprendre tècniques d'autocontrol que li ajudin a manejar la seva impulsivitat i hiperactivitat.
 • Incrementar la reflexivitat i flexibilitat davant situacions quotidianes.

 Els continguts d'aquest taller són:

 • Estimulació de la inhibició de resposta i flexibilitat cognitiva amb tasques GO- NO GO (fer- no fer).
 • Estratègies de maneig de conductes: autocontrol de la ràbia, autoinstruccions (llenguatge intern) i pensament reflexiu.
 • Entrenament en tècniques d'autocontrol (tècnica de la tortuga, tècnica del semàfor...).
 • La relaxació i el control del impuls.

 

TALLER D'ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE PER A NENS AMB DISLÈXIA (9 -12 ANYS).

Aquest taller està adreçat a  nens amb dislèxia o amb dificultats en els aprenentatges de la lecto-escriptura, que vulguin desenvolupar estratègies adients per compensar les dificultats que presenten, i poder progressar adequadament en els aprenentatges. Al mateix temps, es persegueix informar als nens i nenes sobre diferents recursos tecnològics que podem trobar per Internet,   i que els poden ajudar a optimitzar el temps que empren en els estudis.

Els objectius d'aquest taller són:

 • Aprendre estratègies específiques per progressar en la lectura i l'escriptura.
 • Conèixer els instruments i eines informàtiques que poden ajudar-nos a optimitzar el temps d'estudi.
 • Aprendre a organitzar-se i gestionar millor el temps.
 • Incrementar la velocitat i la comprensió lectora.

 Els continguts que es treballaran seran:

 • Com incrementar la velocitat lectora.
 • Com incrementar la comprensió dels textos llegits.
 • Com organitzar el nostre temps i el nostre espai per aconseguir millors resultats.
 • Treballar l'orientació temporal i espaial per millorar la grafia.
 • Exercitar la memòria de treball.
 • Estratègies d'aprenentatge per organitzar i elaborar els continguts (estratègies d'assaig, d'elaboració i d'organització).
 • Instruments i programes informàtics que ens poden ajudar en l'estudi.

 

TALLER D'ORTOGRAFIA I GRAFIA (9 - 12 ANYS).

Aquest taller està adreçat a  nens i nenes que vulguin millorar i reforçar la seva competència ortogràfica i la seva grafia. En cada sessió  es treballarà una/dos normes ortogràfiques mitjançant activitats dinàmiques relacionades.

Els objectius del taller són:

 • Reforçar i/o millorar la competència ortogràfica
 • Reforçar i/o millorar la grafia.
 • Comprensió de les normes ortogràfiques.

 Els continguts que es treballaran són:

 • Normes ortogràfiques (b/v, r/rr, g/j/x, s/ss, z/c/ç).
 • Treballant la puntuació.
 • Les síl·labes i els accents.
 • Presa de consciencia de la necessitat de tenir una bona ortografia i grafia.

 

TALLER D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA (9-12 ANYS).

Aquest taller està adreçat a totes aquells nens i nenes que vulguin exercitar i estimular les seves funcions cognitives tot i treballant les habilitats bàsiques de l'aprenentatge d'una forma pràctica. 

L'objectiu d'aquest taller és estimular les diferents funcions cognitives implicades en els aprenentatges (percepció,  atenció, memòria, llenguatge, pensament) amb activitats variades i multi sensorials adequades a l'edat i el desenvolupament del jove.   

Els continguts que treballarem en aquest taller són:

 • Percepció: exercicis destinats a estimular i incrementar les habilitats d'organització i interpretació de les dades que percebem mitjançant els sentits.
 • Atenció i concentració: exercicis dirigits a estimular l'atenció (selectiva, sostinguda i dividida) i a controlar la direcció de l'atenció vers estímuls rellevants.  
 • Memòria: estratègies de memòria per a ajudar  a identificar i recordar la informació rellevant i rebutjar la no rellevant.   
 • Raonament: estimulació del raonament mitjançant exercicis de d'observació, comparació, relació, classificació, ordenament, classificació jeràrquica, anàlisi, síntesi i avaluació.

 

TALLER DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (9-12 anys)

Aquest taller està adreçat a nens i nenes que vulguin aprendre estratègies i formes positives de confrontar una situació de conflicte, bé sigui a nivell individual o bé amb d'altres companys.

Els objectius que es persegueixen amb aquest taller són:

 • Que els nens i nenes prenguin consciència de les repercussions que poden tenir allò que fan o diuen respecte els demés i respecte sí mateixos.
 • Aprendre estratègies de resolució de conflicte tenint en compte les opinions i les visions que cadascú pot tenir.
 • Introduir i consolidar l'assertivitat com a actitud adient en la resolució de conflictes.
 • Que siguin capaços de respectar altres cultures i transformar en positiu els estereotips i les etiquetes afectives i transformar-les en positives.
 • Que aprenguin que no existeixen persones conflictives, sinó situacions en les que cal mediar.

 Els continguts que treballarem seran: 

 • Definició de conflicte i parts implicades.
 • Estratègies de resolució de conflicte inter-intra personals.
 • L'assertivitat i la tolerància com a actitud elementals en la resolució dels conflictes.
 • Les situacions conflictives (amics, relacions familiar, assetjament, etc).
 • Mediació i negociació com a eines apropiades en la resolució de conflictes.

 

 

 


Telf:  607 32 33 11    |   E-mail: info@psicoativat.com
 
 
 
Avda. La Salle, 45 (Despatx -C-)Reus (Tarragona)
 
web realizada por mussara.com