DIFICULTATS EN L'APRENENTATGE

Parlem de dificultats d'aprenentatge per referir-nos a les alteracions que es presenten en el procés d’adquisició dels diferents aprenentatges, i que es manifesten en dificultats concretes per a interpretar les normes escoltades, per organitzar el pensament, per parlar correctament, llegir, escriure, o fer càlculs matemàtics.
També poden presentar dificultats per a prestar atenció, per memoritzar els continguts o evocar-los, problemes a nivell de coordinació, falta de maduresa emocional o social, etc. Com a conseqüència de tot això, el rendiment acadèmic és sensiblement més baix que la mitja, tot i que són nens i adolescents que tenen un coeficient d'intel·ligència normal, i fins i tot superior a la mitja.

Cada nen mostra diferències naturals en el seu desenvolupament i té una forma particular i diferent d'aprendre les diferents matèries i de compensar o superar els obstacles que vagin sorgint. Això suposa que hi ha nens que són més lents desenvolupant certes habilitats, o simplement que la manera d'aprendre és diferent en cada un d'ells (utilitzen diferents modalitats sensorials). En aquests casos, tot i presentar certes dificultats d'aprenentatge no podem considerar que tinguin un trastorn d'aprenentatge. Des d'una perspectiva neuropsicològica, són "nens amb problemes d'immaduresa neurològica".

En qualsevol procés d'aprenentatge, la nostra ment fica en funcionament un munt de funcions neuroevolutives. Mentre es desenvolupen totes aquestes funcions, pot passar que sorgeixen petites falles que alterin la integració i assimilació dels aprenentatges, però que no necessàriament desencadenen en disfuncions neuro-evolutives.

Els principals sistemes neuro-evolutius són:

 • El sistema d'Atenció, que permet que el nen estigui concentrat al mateix temps que permet filtrar les distraccions.
 • El sistema de Memòria. Que necessita de l'atenció per a emmagatzemar els continguts escolars.
 • El sistema Lingüístic. Demanda del cervell processos de codificació i descodificació que permeten diferenciar sons del llenguatge i produir una resposta que tingui sentit.
 • El sistema d'Ordenació Espaial. Que permet l'organització de la informació fent èmfasi en el reconeixement de la forma.

 

Tots aquests sistemes tenen una missió molt important: donar suport a les quatre destreses cognitives que generaran l'èxit escolar: concentració, percepció, memòria i pensament lògic.

 • Concentració: La concentració no es desenvolupa de forma automàtica, sinó què, en la mesura que la fem servir (en el sentit de practicar la concentració), s'aconsegueix un millor desenvolupament de la mateixa. Per això, a mida que el nostre cervell va evolucionant (en sap més, perquè ha practicat més), els nivells de concentració augmenten. Aprendre a concentrar-nos vol dir aprendre a aprendre.
 • Percepció: La percepció està associada amb el procés d'interpretació de la sensació o representació mental, donant un significat i una forma vinculat a les experiències prèvies. Cadascú percebem l'entorn d'una forma diferent: els nens, no són una excepció.
 • Memòria: hi han moltes classificacions de la memòria, com anirem veient. Des d'un punt de vista funcional, podem fer la següent classificació:
  -Memòria receptiva: És l'habilitat de reconèixer un estímul visual o auditiu al que ja hem estat exposats.
  -Memòria seqüencial: És la capacitat de repetir o reconèixer una seqüència en el mateix ordre en què va ser dissenyat.
  -Memòria a curt termini: És aquella que dura un minut o uns pocs segons i que ens permet portar informació a la nostra ment fins que la escrivim.
  -Memòria a llarg termini: És la capacitat mitjançant la qual podem evocar informació que ha estat interioritzada.
 • Pensament Lògic: Aquesta capacitat ens permet utilitzar el raonament per arribar a una conclusió. Es tracta d'un procés complex que segueix una sèrie de passos per consolidar i arribar a fer inferències necessàries per a la resolució de problemes (a partir dels 7 anys).


Aquests quatre processos (concentració, percepció, memòria i pensament lògic) poden alterar-se i generar algun problema en l'aprenentatge sense que representin un problema o trastorn específic d'aprenentatge; és dir, poden estar dins la "normalitat" tenint en compte que són habilitats i destreses que cal desenvolupar-les i exercitar-les.

Tot i que avui dia el terme de dificultats o problemes d'aprenentatge s'utilitza de forma anàloga amb el terme de trastorns de l'aprenentatge, nosaltres hem volgut fer la distinció entre aquells trastorns específics que tenen una entitat pròpia (dislèxia, discalcúlia, diagrafia, TDAH), i aquells altres problemes o dificultats que poden sorgir en un moment determinat i puntual en el desenvolupament natural dels nens, i que no tenen una entitat pròpia com a trastorn, però que poden entorpir i alentir l'aprenentatge a l'hora d'incorporar algun coneixement nou, sense que això comporti necessàriament un origen neuro-biològic.

La detecció precoç de totes aquestes dificultats és molt important a fi d'assegurar una adequada integració social i escolar. No obstant això, hem de tenir en compte que mai és tard per demanar ajuda als professionals: no importa l'edat que tingui el nen/ adolescent per aprendre a adaptar-se a les seves diferències, i aprendre noves estratègies més adequades per aconseguir els seus objectius.

A Psico Activa't som conscients que en les diferents dificultats que poden presentar nens o adolescents entren en lloc molts processos cognitius que cal tenir en compte per tal d'aconseguir una intervenció eficaç. Per això, creiem que el primer pas és IDENTIFICAR aquells aspectes immadurs que influeixen negativament sobre el rendiment escolar (cognitius, afectius i conductuals), mitjançant entrevista clínica i avaluació neuro-psicològica, i dissenyar un PLA INDIVIDUALITZAT que incorpori: l'entrenament cognitiu d'aquelles funcions en què el nen o adolescent presenta dificultats, el TRACTAMENT AFECTIU I CONDUCTUAL de les manifestacions que puguin generar aquests problemes en el nen/adolescent (baixa autoestima, timidesa, conductes disruptives....), la REEDUCACIÓ d'aquells aspectes escolars (habilitats acadèmiques) en que es troba endarrerit, i les RECOMANACIONS (estratègies) tant a la família com a l'escola per que pugui progressar adequadament.

 

Per saber més...

 • Problemes per a memoritzar els continguts. (+ info)
 • Problemes en l'evocació dels continguts. (+ info)
 • Problemes en l'atenció i en la concentració. (+ info)
 • Aprenentatge lent. (+ info)
 • Retard simple del llenguatge. (+ info)

 


Telf:  607 32 33 11    |   E-mail: info@psicoativat.com
 
 
 
Avda. La Salle, 45 (Despatx -C-)Reus (Tarragona)
 
web realizada por mussara.com